Contact

700x700

     - จำหน่าย บริการ และติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที ทุกประเภท
     - ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
     - หน่วยงานราชการ ทีมงานให้คำปรึกษาในการร่างรายละเอียดคุณลักษณะสินค้า (TOR)
     -  ให้เหมาะสมกับงาน และงบประมาณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
     -  ให้คำปรึกษา และบริการด้านการเช่าซื้อ เพื่อความคล่องตัวทางด้านการเงินสำหรับลูกค้า
 
 
 
               
 
     
      ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 
       ฝ่ายขาย : 02-276-5100-9 # 106  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       ฝ่ายเช่า : 02-276-5100-9 # 401  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.